Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3461847
(11)  Číslo patentu  36040 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18204152.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3461847 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161446990 P, 42029110 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2011, 06.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61K 47/68  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11847198.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seagen Inc.; 21823 30th Drive, S.E., WA 98021 Bothell; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMITH, Maria Leia; 13747 Palatine Ave. N, Seattle WA 98133; US;
SUSSMAN, Django; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US;
ARTHUR, William; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US;
NESTEROVA, Albina; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Humanizované protilátky proti LIV-1 a ich použitie na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11847198.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 3/2021 SC4A
 
EP 3461847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3461847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3461847
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.12.2020 Typ Doručené
Zoznam sekvencií 22.12.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.01.2021 Typ Odoslané
EP 3461847
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.01.2021 Seagen Inc. Seattle Genetics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku