Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3498725
(11)  Číslo patentu  37986 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18203320.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3498725 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2013/074323 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07J 43/00  A61K 31/57  A61K 31/573  A61K 31/58  A61P 25/00  C07J 3/00  C07J 7/00  C07J 15/00  C07J 1/00  C07J 5/00  C07J 13/00  C07J 21/00  C07J 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2986623 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sage Therapeutics, Inc.; 215 First Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOTELLA, Gabriel Martinez; 17 Parmenter Road, Wayland, Massachusetts 01778; US;
HARRISON, Boyd, L.; 9 Wheatston Court, Princeton Junction, New Jersey 08550; US;
ROBICHAUD, Albert, Jean; 3 Riverview Court, Ringoes, New Jersey 08551; US;
SALITURO, Francesco G.; 25 Baker Drive, Marlborough, Massachusetts 01752; US;
BERESIS, Richard Thomas; Apartment 2504, Building 1 199 Shimen 2 Road, Shanghai, 200040; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  19-nor C3,3-disubstituované C21-N-pyrazolylové steroidy na použitie v terapii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2986623 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2022 
   Maximálna platnosť do  17.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3498725
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3498725
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3498725
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku