Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456339
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18201334.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456339 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313987, 201361862213 P, 201403297 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.08.2013, 05.08.2013, 25.02.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17  A61K 39/00  C07K 7/06  C12N 5/0783   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  immatics biotechnologies GmbH; Paul-Ehrlich-Strasse 15, 720 76 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRITSCHE, Jens; Lärchenweg 11, 72144 Dusslingen; DE;
SINGH, Harpreet; Heckscherstrasse 25a, 80804 München; DE;
SONG, Colette; Willi-Baumeister-Weg 21, 73760 Ostfildern; DE;
WALTER, Steffen; 2901 Wroxton Road, Houston, TX Texas 77005; US;
WEINSCHENK, Toni; Im Morgenrain 15, 73773 Aichwald; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nová imunoterapia proti viacerým nádorom, ako je napr. pľúcny karcinóm, vrátane NSCLC 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3456339
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456339
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
1d Opis 23.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3456339
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku