Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3453387
(11)  Číslo patentu  34946 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18201062.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3453387 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  139672 P, 218530 P, 246715 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2008, 19.06.2009, 29.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137  A61P 37/00  A61P 37/06  A61K 31/135  A61K 31/138  A61K 31/661   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2379067; 20160225.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMOUDER, Robert; Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936; US;
DUMORTIER, Thomas; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH;
DAVID, Olivier; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH;
LOOBY, Michael; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Dávkovací režim pre agonistu receptora S1P 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2379067; 20160225.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3453387
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3453387
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.08.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.08.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 17.08.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2020 Typ Odoslané
EP 3453387
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku