Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456346
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18199685.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562198867 P, 201562239559 P, 201562255140 P, 201662322974 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015, 09.10.2015, 13.11.2015, 15.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/395  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3328419 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MacroGenics, Inc.; 9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHAH, Kalpana; 13013 Ethel Rose Way, Boyds, MD 20841; US;
SMITH, Douglas, H.; 429 W. Hillsdale Boulevard, San Mateo, CA 94403; US;
LA MOTTE-MOHS, Ross; 16000 Schaeffer Road, Boyds, MD 20841; US;
JOHNSON, Leslie, S.; 14411 Poplar Hill Road, Darnestown, MD 20874; US;
MOORE, Paul, A.; 10 Turley Court, North Potomac, MD 20878; US;
BONVINI, Ezio; 11136 Powder Horn Drive, Potomac, MD 20854; US;
KOENIG, Scott; 10901 Ralston Road, Rockville, MD 20852; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Väzbové molekuly PD-1 a LAG-3 a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3328419 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3456346
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.07.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 04.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 05.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 05.11.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3456346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku