Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3447069
(11)  Číslo patentu  35406 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18199421.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3447069 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261728912 P, 201361782550 P, 201361809541 P, 201361864717 P, 201361892797 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2012, 14.03.2013, 08.04.2013, 12.08.2013, 18.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  A61K 39/395  A61K 31/4545  A61K 31/517  A61K 45/06  A61K 31/437  A61K 31/5377  A61K 33/24  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2922872 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHIU, Mark; 1400 McKean Road, Spring House, PA Pennsylvania 19477; US;
MOORES, Sheri; 1400 McKean Road, Spring House, PA Pennsylvania 19477; US;
NEIJSSEN, Joost; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL;
PARREN, Paul; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL;
SCHUURMAN, Janine; Yalelaan 60, 3854 Ultrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Bišpecifické EGFR/c-Met protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2922872 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3447069
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447069
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.10.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.10.2020 Typ Odoslané
EP 3447069
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku