Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456333
(11)  Číslo patentu  35151 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18196690.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456333 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261734941 P, 201361799069 P, 201313841711, 201361900347 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2012, 15.03.2013, 15.03.2013, 05.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7088  A61K 31/7125  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 7/00  A61P 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2928477 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geron Corporation; 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STUART, Monic, J.; 2828 Churchill Drive, Hillsborough, CA 94010; US;
KELSEY, Stephen; 1468 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie inhibítora telomerázy imetelstatu na liečbu myelodysplastického syndrómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2928477 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3456333
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456333
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.06.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.06.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.06.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2020 Typ Odoslané
EP 3456333
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 Geron Corporation Geron Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku