Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3447785
(11)  Číslo patentu  35972 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18191740.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3447785 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015213744 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 71/08  H02B 1/20  H01R 9/26  H01H 9/54  H01H 7/04  H01R 13/717  H01R 25/14  H02B 1/052  H01H 71/04  H05K 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3326191; 16729203.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ellenberger & Poensgen GmbH; Industriestrasse 2-8, 90518 Altdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER, Erich; Untere Brauhausstr. 3, 90518 Altdorf; DE;
WERNER, Klaus; Steinbergstr. 30, 90552 Röthenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rozvádzač elektrického prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3326191; 16729203.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.05.2022 
   Maximálna platnosť do  23.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
 
EP 3447785
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.05.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3447785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.12.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 23.12.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.01.2021 Typ Odoslané
EP 3447785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku