Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3431502
(11)  Číslo patentu  35509 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18188726.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3431502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2008/055663, 184502 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2008, 05.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/00  C07K 16/46  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2370468 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PIERRE FABRE MEDICAMENT; 45 place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOETSCH, Liliane; 15 route de Cluses, 74130 Ayze; FR;
WURCH, Thierry; 7 route des Etoles, Le Clos Bellevue, 74140 MACHILLY; FR;
BES, Cédric; Calle Hermosilla 69, Ext 6a drch, 28001 MADRID; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátka proti c-Met 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2370468 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2022 
   Maximálna platnosť do  02.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3431502
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2020 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3431502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.10.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 21.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 27.10.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 27.10.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.11.2020 Typ Odoslané
EP 3431502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku