Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456831
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18187581.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456831 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361812319 P, 201361914768 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2013, 11.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/85  C12N 9/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2986729 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Jeffrey; 865 West End Ave. 2A, New York, NY 10025; US;
MUJICA, Alexander; 42 Beaver Hill Road, Elmsford, NY 10523; US;
AUERBACH, Wojtek; 320 South Pleasant Avenue, Ringwood, NJ 07450; US;
LAI, Ka-Man Venus; 127 West Main Street Unit 201, Tarrytown, NY 10591; US;
VALENZUELA, David; 529 Giordano Drive, Yorktown Heights, NY 10598; US;
YANCOPOULOS, George; 1519 Baptist Church Road, Yorktown Heights, NY 10598; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Cielená modifikácia potkanieho genómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2986729 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3456831
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456831
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 10.09.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3456831
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku