Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456743
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18185359.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456743 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361829082 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.; Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11; BM 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNETT, Heather A.; 3029 25th Avenue W., Seattle, WA 98199; US;
ESCOBAR, Sabine S.; 1707 E. Beaver Lake Drive SE, Sammamish, WA 98075; US;
KING, Chadwick T.; 1325 Moody Avenue, North Vancouver, British Columbia V7L 3T5; CA;
LIM, Ai Ching; 7105 82nd Avenue SE, Mercer Island, WA 98040; US;
NARAYANAN, Saravanakumar; 70 Centre Street 1C, Brookline, MA 02446; US;
WEINREB, Paul H.; 133 Boston Post Road, Weston, MA 02493; US;
PEDERSON, Nels E.; 71 Patty's Road, Mansfield, MA 02048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Proteíny viažuce antigén receptora onkostatínu M 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3456743
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456743
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 15.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 15.11.2021 Typ Doručené
1d Opis 15.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3456743
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku