Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3490258
(11)  Číslo patentu  37892 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18185339.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3490258 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1160109 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/463  H04N 19/467  H04N 19/48  H04N 19/91  H04N 19/13  H04N 19/18  H04N 19/117  H04N 19/176   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2777270 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby International AB; Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HENRY, Felix; 5 rue de la Galerie, 35760 Saint Gregoire; FR;
CLARE, Gordon; 11 chemin de la Métairie, 35740 Pace; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a záznamové médium uchovávajúce v pamäti dátový tok kódovaného obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2777270 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2021 
   Maximálna platnosť do  06.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3490258
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3490258
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 3490258
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku