Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3495387
(11)  Číslo patentu  38548 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18184973.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3495387 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12176299 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  C07K 16/46  C07K 16/28  A61P 27/02  A61P 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2872534 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roche Glycart AG; Wagistrasse 18, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUERR, Harald; c/o Roche Diagnostics GmbH PRLDAD..6164 Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE;
HERTING, Frank; c/o Roche Diagnostics GmbH PORBE...6164 Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE;
KLEIN, Christian; c/o Roche Glycart AG PORSO...1417 Wagistrasse 10, 8952 Schlieren; CH;
REGULA, Joerg Thomas; Innerkoflerstrasse 17 B, 81377 Muenchen; DE;
RUETH, Matthias; Gabriele-Muenter-Weg 7, 82377 Penzberg; DE;
STUBENRAUCH, Kay-Gunnar; c/o Roche Diagnostics GmbH PNDAA...6164 Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Bišpecifické protilátky proti VEGF/proti ANG-2 a ich použitie pri liečbe očných cievnych ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2872534 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3495387
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3495387
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3495387
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
EP 3495387
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku