Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3456190
(11)  Číslo patentu  39316 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18183980.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3456190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/NL2008/050430 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  15.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 67/027  C12N 15/13  C07K 16/00  C12N 15/85  C12N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2147594 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merus N.V.; Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Houtzager, Erwin; 3702 SC Zeist; NL;
Pinto, Rui Daniel; 3581 JS Utrecht; NL;
Logtenberg, Ton; 3584 CM Utrecht; NL;
Throsby, Mark; 3584 CM Utrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Transgénne myši produkujúce protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2147594 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 3456190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3456190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.02.2022 Typ Doručené
Opis 22.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.02.2022 Typ Doručené
Opis 22.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.02.2022 Typ Doručené
Opis 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.05.2022 Typ Odoslané
EP 3456190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku