Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3444349
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18183735.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3444349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462004239 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/713   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3149172 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Quark Pharmaceuticals, Inc.; 7999 Gateway Boulevard, Suite 310, Newark, CA 94560; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Squiers, Elizabeth C.; 229 Myrtle Street, Half Moon Bay, CA 94019; US;
Erlich, Shai; 3045 Barrymore Drive, Concord, CA 94518; US;
Rothenstein, Daniel; 13 Hahagana Street, 4720359 Ramat Hasharon; IL;
Sharon, Nir; 12/15 Nissan Harpaz Street, 9371651 Jerusalem; IL;
Odenheimer, Daniel J.; 11517 Dalyn Terrace, Potomac, MD 20854; US;
Feinstein, Elena; 13/55 HaCarmel Street, 7630513 Rehovot; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metódy a kompozície na prevenciu ischemicko-reperfúzneho poškodenia v orgánoch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3149172 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3444349
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3444349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3444349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku