Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3593773
(11)  Číslo patentu  39236 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18183461.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3593773 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 11/00  A61M 3/02  A61F 7/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EARBREEZE GMBH; Wipplingerstraße 1/DG 1, 1010 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KURSCHEL Martin; 1010 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nadstavec na zariadenie na tvorbu prúdu vzduchu do vonkajšieho zvukovodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.07.2023 
   Maximálna platnosť do  13.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3593773
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3593773
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3593773
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.02.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2022 Typ Platba
Doplnenie materiálov 18.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3593773
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku