Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3594199
(11)  Číslo patentu  35214 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18182368.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3594199 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 205/12  C07D 213/75  C07C 201/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F.I.S.- Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.; Viale Milan 26, 306 75 Montecchio Maggiore (VI); IT;
Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brasola, Elena; F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Viale Milano, 26, 36075 Montecchio Maggiore; IT;
Di Silvestro, Marco; F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Viale Milano, 26, 36075 Montecchio Maggiore; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(54)  Názov  Kryštalický 2-fluoro-3-nitrotoluén a proces jeho prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2023 
   Maximálna platnosť do  09.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3594199
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3594199
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 21.07.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.06.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3594199
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 14.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
EP 3594199
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku