Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3402191
(11)  Číslo patentu  33705 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18181699.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3402191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110114607 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/11  H04N 19/117  H04N 19/129  H04N 19/157  H04N 19/463  H04N 19/593  H04N 19/176   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12845200.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INNOTIVE LTD; Hill Dickinson LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street, London, EC2A 2EW; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH, Soo Mi; 3 Tanah Merah Kechil Road No. 07-05, 46664 Singapore; SG;
YANG, Moonock; 3 Tanah Merah Kechil Road No. 07-05, 46664 Singapore; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odvodenie intrapredikčného módu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12845200.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2023 
   Maximálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3402191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2020 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3402191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.12.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2021 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3402191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 26.02.2020 Typ Doručené
Opis 26.02.2020 Typ Doručené
Oznámenie 26.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.02.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.03.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.04.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 3402191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.04.2020 INNOTIVE LTD Infobridge Pte. Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku