Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3409274
(11)  Číslo patentu  33244 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18179301.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3409274 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  139672 P, 218530 P, 246715 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2008, 19.06.2009, 29.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/137  A61P 37/00  A61P 37/06  A61K 31/135  A61K 31/138  A61K 31/661   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2379067 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmouder, Robert; One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936; US;
Dumortier, Thomas; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH;
David, Olivier; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH;
Looby, Michael; Novartis Pharma AGPostfach, 4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Dávkovací režim pre agonistu receptora S1P 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50028-2020;  2379067 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3409274
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.02.2020 11 464,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3409274
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 05.12.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.12.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 20.01.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 12.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2020 Typ Odoslané
6 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 20.11.2020 Typ Doručené
EP 3409274
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku