Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3422806
(11)  Číslo patentu  37834 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18179203.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3422806 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017211123 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/26  H01C 17/24  H01C 17/242   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH; Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hauk, Thomas; Zum kleinen Feld 12, 75015 Bretten; DE;
Reiner, Thorsten; Piemontstraße 11, 75038 Oberderdingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob úpravy elektrickej súčasti s viacvrstvovou štruktúrou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3422806
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.06.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3422806
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
1b Opis 29.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2021 Typ Odoslané
EP 3422806
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku