Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3409270
(11)  Číslo patentu  36657 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18178893.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3409270 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13176114, 13194763 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2013, 28.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/12  A61K 47/26  A61K 31/167  A61K 31/40  A61K 31/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3019153; 19182016.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chiesi Farmaceutici S.p.A.; Via Palermo 26/A, 431 00 Parma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUSA, Rossella; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, 43100 Parma; IT;
PASQUALI, Irene; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, 43100 Parma; IT;
ASKEY-SARVAR, Azita; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, 43100 Parma; IT;
SCHIARETTI, Francesca; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, 43100 Parma; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Prášková formulácia zahŕňajúca anticholinergné, kortikosteroidné a beta-adrenergné látky na podávanie inhaláciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3019153; 19182016.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 3409270
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3409270
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3409270
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2021 Typ Odoslané
EP 3409270
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku