Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3395339
(11)  Číslo patentu  31488 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18175497.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.09.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  3395339 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  502219 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.09.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/135  A61K 9/28  A61K 9/20  A61P 5/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1663182 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen, Inc; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ÁLVAREZ, Francisco J.; 817 Paseo De Leon, Newbury Park, CA California 91320; US;
JU, Tzuchi R.; 1438 N. Butler Court, Vernon Hills, IL Illinois 60061; US;
LIN, Hung-Ren H.; 5086 Durant Court, Oak Park, CA California 91377; US;
LAWRENCE, Glen Cary; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA California 91320-1799; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Rýchlorozpustná formulácia obsahujúca cinakalcet HCl 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1663182 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  10.10.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 3395339
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3395339
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 12.08.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.08.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.08.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 22.08.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3395339
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.07.2019 Typ Doručené
Opis 10.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2019 Typ Odoslané
EP 3395339
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku