Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3409301
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18175001.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3409301 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17173563 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/18  A61L 27/58  A61P 1/04  A61P 13/10  A61P 15/10  A61P 19/02  A61P 19/04  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AQPHA IP B.V.; Daltonlaan 400, 3584 BK Utrecht; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stouthamer, Jeffrey Markgregorius Maria; Pelikaanstraat 24, 3582 SC Utrecht; NL;
dos Santos Rocha, Mónica Eunice; Bieslook 6, 1422 RP Uithoorn; NL;
Supèr, Henderikus; Hakgriend 18 (3rd floor), 3371 KA Hardinxveld-Giessendam; NL;
Lankhorst, Alexius Josephus; Ophemertsedijk 42, 4007 PB Tiel; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Resorbovateľná biodegradabilná medicínská a kozmetická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3409301
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3409301
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 3409301
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku