Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3402194
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18174555.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3402194 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100079104, 20100124181, 20110025572, 20110050852 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2010, 07.12.2010, 22.03.2011, 27.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/119  H04N 19/14  H04N 19/33  H04N 19/196  H04N 19/463  H04N 19/124   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2608540; 21178773.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Electronics and Telecommunications Research Institute; 161 Gajeong-dong Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIM, Sung Chang; c/o ETRI Rm. 201 Sejongvilla 254-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, 305-805 Daejeon; KR;
KIM, Hui Yong; c/o ETRI 601-201 Yeolmaemaeul Apt. Jijok-dong Yuseong-gu, 305-770 Daejeon; KR;
JEONG, Se Yoon; c/o ETRI 101-1203 Geumseong Baekjo Apt. Birae-dong Daedeok-gu, 306-769 Daejeon; KR;
CHO, Suk Hee; c/o ETRI 103-802 Humansia Apt. Bongsan-dong Yuseong-gu, 305-763 Daejeon; KR;
KIM, Jong Ho; c/o ETRI Rm. 205 Finehouse 146-8 Sinseong-dong Yuseong-gu, 305-804 Daejeon; KR;
LEE, Ha HYUN; c/o ETRI 136-5 Myeonmok 2-dong Jungnang-gu, 131-819 Seoul; KR;
LEE, Jin Ho; c/o ETRI 313-1102 Youngbangmaeul Apt. Yongun-dong Dong-gu, 300-787 Daejeon; KR;
CHOI, Jin Soo; c/o ETRI 609-1605 Banseokmaeul 6 Danji Apt. 613 Banseok-dong Yuseong-gu, 305-750 Daejeon; KR;
KIM, Jin Woong; c/o ETRI 305-1603 Expo Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu, 305-761 Daejeon; KR;
AHN, Chie Teuk; 2-504 KAIST Apt. Doryong-dong Yuseong-gu, 305-340 Daejon; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob zakódovania videa a počítačom čitateľné záznamové médium, ktoré ukladá tok bitov generovaný uskutočnením tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2608540; 21178773.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3402194
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3402194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3402194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku