Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3404102
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18173111.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  3404102 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  56382804 P, 59034704 P, 61498404 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2004, 23.07.2004, 04.10.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/62  A61K 38/46  C12N 9/16  A61P 19/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1759001 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alexion Pharmaceuticals, Inc.; 121 Seaport Boulevard, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Crine, Philippe; 28 Avenue Champagne, Outremont, Quebec H2V 2X1; CA;
Boileau, Guy; 7645 Malherbe, Brossard,Quebec H3C 3J7; CA;
Lemire, Isabelle; 6538 44th Avenue, Montreal,Quebec H1T 2P1; CA;
Loisel, Thomas P.; 4959, rue Saint-Gabriel, Montreal,Quebec H8Y 1Z7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Konjugáty dodania do kosti a spôsob ich použitia na cielenie proteínov do kosti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1759001 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3404102
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3404102
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 10.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 10.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2021 Typ Odoslané
EP 3404102
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku