Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3401032
(11)  Číslo patentu  40731 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18171616.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3401032 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017207934, 202017107906 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2017, 22.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/06  B21D 24/04  B21D 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Läpple Automotive GmbH; August-Läpple-Platz 1, 931 58 Teublitz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUMANN Valeri; Konradweg 14/1, 740 80 Heilbronn; DE;
HECKMANN Martin; Dr.-Hoffmann-Straße 18, 740 78 Heilbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Združený nástroj a spôsob výroby plechového konštrukčného dielu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3401032
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3401032
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3401032
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2022 Typ Odoslané
EP 3401032
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku