Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3406672
(11)  Číslo patentu  34026 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18171302.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3406672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017111515 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09C 1/30  B22C 1/18  B22C 9/00  C08K 3/36  C08K 3/40  C08K 9/02  C09C 3/04  C09C 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG; Scharhof 1, 92242 Hirschau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flierl, Michael; Bgm.-Bösl-Str. 2, 92242 Hirschau; DE;
Süß, Marco; Bachwiesenweg 2, 92439 Bodenwöhr; DE;
Kräuter, Reinhard; Dekan-Fenk-Str. 10, 92237 Sulzbach-Rosenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozitná častica s hydrofilnými a hydrofóbnymi povrchovými úpravami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 07/2020 SC4A
 
EP 3406672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 27.04.2020 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.05.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3406672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2020 Typ Doručené
2a Opis 30.03.2020 Typ Doručené
2b Patentové nároky 30.03.2020 Typ Doručené
2c Výkresy 30.03.2020 Typ Doručené
2d Identifikátor osoby 30.03.2020 Typ Doručené
2e Plná moc 30.03.2020 Typ Doručené
2f Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2020 Typ Odoslané
EP 3406672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku