Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3401088
(11)  Číslo patentu  40730 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18170366.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3401088 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017207310 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B30B 9/18  C12M 3/04  C12G 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Röhren- und Pumpenwerk Bauer Ges.mbH; Kowaldstrasse 2, 8570 Voitsberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dr. EICHLER Dietrich; Obere Cunnersdorfer Str. 3, 018 24 Königstein; DE;
ROISS Otto; Weg zum Reinerkogel 45a, 8010 Graz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob spracovania kalu, predovšetkým hnojovice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2023 
   Maximálna platnosť do  02.05.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3401088
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3401088
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3401088
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2022 Typ Odoslané
EP 3401088
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku