Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3370420
(11)  Číslo patentu  32684 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18167922.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3370420 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061425670 P, 201161449528 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2010, 04.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/157  H04N 19/11  H04N 19/12  H04N 19/14  H04N 19/15  H04N 19/46  H04N 19/61  H04N 19/86  H04N 19/124  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/587  H04N 19/593  H04N 19/182   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2656507 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DOCOMO, INC.; 11-1, Nagatacho 2-chome,, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSEN, Frank Jan; 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA California 94304; US;
KANUMURI, Sandeep; 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA California 94304; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vylepšené intra predikčné kódovanie využívajúce rovinné reprezentácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2656507 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2020 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3370420
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.11.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3370420
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 30.10.2019 Typ Doručené
2c Výkresy 30.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3370420
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku