Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3373579
(11)  Číslo patentu  32383 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18167909.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3373579 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061425670 P, 201161449528 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2010, 04.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/11  H04N 19/12  H04N 19/14  H04N 19/15  H04N 19/46  H04N 19/61  H04N 19/86  H04N 19/124  H04N 19/157  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/587  H04N 19/593  H04N 19/182   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DOCOMO, INC.; 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSEN, Frank Jan; 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA California 94304; US;
KANUMURI, Sandeep; 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA California 94304; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vylepšené intra predikčné kódovanie využívajúce rovinné reprezentácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2020 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3373579
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.11.2019 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3373579
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 14.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 14.10.2019 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2019 Typ Doručené
2b Výkresy 09.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3373579
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku