Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3372281
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18166621.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  3372281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005131161, 2005312076 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2005, 27.10.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 31/18  A61K 31/4985  C07D 498/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIIV Healthcare Company; 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808; US;
Shionogi & Co., Ltd; 1-8, Doshomachi 3 chome Chuo-Ku, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Johns, Brian Alvin; GlaxosmithKline P.O. Box 13398 Five Moore Drive, Research Triangle Park, NC 27709; US;
Kawasuji, Takashi; Shionogi & Co., Ltd 1-1, Futaba-cho 3-chome, Toyonaka, Osaka 561-0825; JP;
Taishi, Teruhiko; Shionogi & Co., Ltd 12F, Hankyu Terminal Bldg, 1-4 Shibata 1-chome, Kita-ku, Osaka 530-0012; JP;
Taoda, Yoshiyuki; Shionogi & Co., Ltd 1-1, Futaba-cho 3-chome, Toyonaka, Osaka 561-0825; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Polycyklický karbamoylpyridónový derivát majúci inhibičnú aktivitu HIV integrázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3372281
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3372281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 22.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2021 Typ Platba
EP 3372281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku