Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3549841
(11)  Číslo patentu  40017 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18166202.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3549841 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 19/06  B61L 21/06  B61L 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales Management & Services Deutschland GmbH; Thalesplatz 1, 712 54 Ditzingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÄFER Michael; Jägerstraße 9, 708 06 Kornwestheim; DE;
SCHULDES Klaus Michael; Wurmbergstrasse 44, 730 66 Uhingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Systém riadenia vlakovej dopravy a spôsob vykonávania bezpečnostne kritických operácií v rámci systému riadenia vlakovej dopravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.04.2023 
   Maximálna platnosť do  06.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3549841
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3549841
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3549841
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.06.2022 Typ Doručené
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3549841
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku