Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3357870
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18164663.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3357870 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361761922 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/76  A01N 59/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2953904 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A.Y. LABORATORIES LTD.; 8 Beery Street, 6468208 Tel Aviv; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARAK Ayala; 8 Beery Street, 6468208 Tel Aviv; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob a prístroj na výrobu biocídu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2953904 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3357870
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3357870
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3357870
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3357870
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku