Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3406142
(11)  Číslo patentu  37152 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18160667.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3406142 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262474 P, 261301 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2009, 13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/78  A61K 31/425   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2498610 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Receptos LLC; 430 East 29th Street, 14th Floor, New York, NY 10016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinborough, Esther; 11128 Portobelo Drive, San Diego, CA 92104; US;
Boehm, Marcus F.; 2811 Maple Street, San Diego, CA 92104; US;
Yeager, Adam Richard; 3468 Copley Avenue, San Diego, CA 92116; US;
Tamiya, Junko; 258 Argus Way, Oceanside, CA 92057; US;
Huang, Liming; 12788 Adolphia Court, San Diego, CA 62129; US;
Brahmachary, Enugurthi; 11795 Spruce Run Dr. No., San Diego, CA 92131; US;
Moorjani, Manisha; 8389 Reagan Glen, San Diego, CA 92127; US;
Timony, Gregg Alan; 2064 Glasgow Avenue, Cardiff By The Sea, CA 92007; US;
Brooks, Jennifer L.; 1352 Ahlrich Avenue, Encinitas, CA 92024; US;
Peach, Robert; 3415 6th Avenue, 1400, San Diego, CA 92103; US;
Scott, Fiona Lorraine; 1072 Diamond St No. B, San Diego, CA 92109; US;
Hanson, Michael Allen; 1359 Avenida Pantera, San Marcos, CA 92069; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Selektívne modulátory sfingozín-1-fosfátového receptora a spôsoby chirálnej syntézy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2498610 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3406142
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3406142
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.05.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2021 Typ Odoslané
EP 3406142
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 26.03.2021 Receptos LLC Celgene International II Sàrl
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku