Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3355255
(11)  Číslo patentu  40685 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18159376.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3355255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201409883 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 10/08  B65G 1/137  B65G 1/04  G05D 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  15794475.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ocado Innovation Limited; 1 Trident Place Mosquito Way, Hatfield, HERTS AL10 9UL; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STADIE Robert; Ocado Innovation Limited, The Legal Department 1 Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9UL; GB;
WHELAN Matthew; Ocado Innovation Limited The Legal Department, 1 Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9UL; GB;
BRETT Christopher; Ocado Innovation Limited, The Legal Department 1 Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9UL; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Skladovací systém a spôsob riadenia pohybu prepravného zariadenia v objekte usporiadanom na skladovanie kontajnerov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  15794475.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.06.2023 
   Maximálna platnosť do  03.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3355255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3355255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku