Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3360558
(11)  Číslo patentu  35034 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18159098.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3360558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201520638 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/74  A61P 29/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3209309; 19204141.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  4D Pharma Research Limited; Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MULDER, Imke Elisabeth; c/o 4D PHARMA RESEARCH LIMITED Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
HOLT, Amy Beth; c/o 4D PHARMA RESEARCH LIMITED Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
MCCLUSKEY, Seanin Marie; c/o 4D PHARMA RESEARCH LIMITED Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
LENNON, Grainne Clare; c/o 4D PHARMA RESEARCH LIMITED Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
AHMED, Suaad; c/o 4D PHARMA RESEARCH LIMITED Life Sciences Innovation Building Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prípravky obsahujúce bakteriálne kmene 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3209309; 19204141.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3360558
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3360558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 07.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2020 Typ Odoslané
EP 3360558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku