Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3357911
(11)  Číslo patentu  40143 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18158907.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  3357911 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  816522 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/81  A61K 31/4418  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2044005 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akebia Therapeutics Inc.; 245 First Street, Suite 1100, 021 42 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kawamoto Richard Masaru; 7584 Cedar Mountain Road, 808 14 Divide, CO; US;
Warshakoon Namal, Chithranga; 504 Summer Harvest Court, 275 19 Cary, NC; US;
Wu Shengde; 4305 Mackenzie Court, 450 40 Mason, OH; US;
Boyer Angelique, Sun; 10558 Stablehand Dr., 452 42 Cincinatti, OH; US;
Greis Kenneth, Donald; Vontz Center for Molecular Studies 3125 Eden Ave., 452 67 Cincinatti, OH; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Inhibítory prolylhydroxylázy a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2044005 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.06.2023 
   Maximálna platnosť do  26.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3357911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3357911
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3357911
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 3357911
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku