Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3364626
(11)  Číslo patentu  37929 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18157374.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.08.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  3364626 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  707448 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 29/06  G07C 5/00  G07C 5/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1922822 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WI-Tronix, LLC; 631 E. Boughton Rd., Suite 240, Bolingbrook, IL 60440-3455; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JORDAN, Lawrence B.; 423 Foxborough Trail, Bolinbrook, Illinois 60440-4835; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Univerzálny systém na zaznamenávania udalostí a údajov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1922822 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.08.2022 
   Maximálna platnosť do  11.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3364626
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.08.2021 16 796,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3364626
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.10.2021 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 10.09.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 06.10.2021 Typ Interné listy
EP 3364626
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 WI-Tronix, LLC WI-Tronix, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku