Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3333191
(11)  Číslo patentu  36373 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18150243.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3333191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462090880 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3229838 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Médicament; 45, Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIPPINCOTT, John; 863 Mitten Road, Suite 100b2, Burlingame, CA 94010; US;
VAN DER HORST, Edward Thein Htun; 863 Mitten Road, Suite 100b2, Burlingame, CA 94010; US;
KIM, Sun Young; 863 Mitten Road, Suite 100b2, Burlingame, CA 94010; US;
PRESTA, Leonard G.; 863 Mitten Road, Suite 100b2, Burlingame, CA 94010; US;
THEUNISSEN, Jan-Willem; 863 Mitten Road, Suite 100b2, Burlingame, CA 94010; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-C10oRF54 protilátky a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3229838 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2022 
   Maximálna platnosť do  11.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 05/2021 SC4A
 
EP 3333191
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3333191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.01.2021 Typ Doručené
1c Opis 28.01.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 28.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.02.2021 Typ Odoslané
EP 3333191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku