Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3388167
(11)  Číslo patentu  37980 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18000277.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3388167 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017003693 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 17/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wieland-Werke AG; Graf-Arco-Strasse 36, 89079 Ulm; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vida, Gabriel; Eichenweg 16, 72555 Metzingen; DE;
Kanzok, Gerhard; Reinholdshöheweg 43, 90559 Burgthann; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Piest na odlievanie pod tlakom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.03.2022 
   Maximálna platnosť do  20.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3388167
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3388167
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3388167
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku