Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3571016
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17902204.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3571016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762475757 P, 201715650768 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2017, 14.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 13/06  B25B 23/10  B25B 15/00  B25B 27/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21178258.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/054379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/172831 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grip Holdings LLC; 1202 Telfair Rd, Brandon, FL 33510; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUKUCKA, Paul; PO Box 2655, Brandon, Florida 33509; US;
KUKUCKA, Thomas Stefan; PO Box 2655, Brandon, Florida 33509; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Viacúchopová objímková korunka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21178258.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3571016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3571016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3571016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku