Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3554783
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17879731.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3554783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20165964 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27B 31/06  B23D 59/00  G01B 11/04  G05B 19/042  B23Q 11/00  B23Q 17/20  B23Q 17/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/109263 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Veisto OY; Yrittäjäntie 1, 52700 Mäntyharju; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAUTIO, Markku; c/o Veisto Oy Yrittäjäntie 1, 52700 Mäntyharju; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob prevádzkovania píliacej linky a píliaca linka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3554783
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3554783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3554783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku