Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3551753
(11)  Číslo patentu  40513 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17879489.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3551753 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662432553 P, 201762456645 P, 201762471930 P, 201762484869 P, 201762568268 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2016, 08.02.2017, 15.03.2017, 12.04.2017, 04.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/09  C12N 15/10  C12N 15/11  C12Q 1/68  C12Q 1/6816  C12Q 1/6811   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/065477 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/107129 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Broad Institute, Inc.; 415 Main Street, 021 42 Cambridge, MA; US;
Massachusetts Institute Of Technology; 77 Massachusetts Avenue, 021 39 Cambridge, MA; US;
President and Fellows of Harvard College; 17 Quincy Street, 021 38 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABUDAYYEH Omar; c/o 77 Massachussetts Avenue, 021 39 Cambridge, MA; US;
COLLINS James Joseph; c/o 77 Massachussetts Avenue, 021 39 Cambridge, MA; US;
GOOTENBERG Jonathan; c/o 17 Quincy Street, 021 38 Cambridge, MA; US;
ZHANG Feng; c/o 415 Main Street, 021 42 Cambridge, MA; US;
LANDER Eric, S.; c/o 415 Main Street, 021 42 Cambridge, MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Diagnostika založená na efektorovom systéme CRISPR 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3551753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551753
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551753
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.09.2022 Typ Doručené
Zoznam sekvencií 26.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3551753
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku