Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3545111
(11)  Číslo patentu  40726 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17874670.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3545111 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2016904806 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21B 13/04  C22B 5/00  C22B 1/24  C21B 13/00  C22B 1/245  C22B 5/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2017/051281 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/094453 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Environmental Clean Technologies Limited; 388 Punt Road, South Yarra, Victoria 3141; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HENLEY-SMITH Keith Michael; 21 Truro Crescent, Taylors Lakes, Victoria 3038; AU;
GILES Adam David; 13 Burge Drive, Sunbury, Victoria 3429; AU;
BARTSCH Lachlan Phillip Clive; 4/13 Cassels Road, Brunswick, Victoria 3056; AU;
MOORE Ashley Charles; 42 Middleton Street, Black Rock, Victoria 3193; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nízkoteplotná priama redukcia oxidov kovov prostredníctvom výroby redukčného plynu in situ 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2023 
   Maximálna platnosť do  22.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3545111
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3545111
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3545111
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2022 Typ Odoslané
EP 3545111
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku