Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3535152
(11)  Číslo patentu  40235 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17868395.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3535152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1651442 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 6/48  B60K 1/02  B60K 6/365  B60K 6/387  B60K 6/50  B60W 10/02  B60W 10/04  B60W 10/08  B60W 20/10  B60W 20/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2017/051026 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/084766 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bae Systems Hägglunds Aktiebolag; 891 82 Örnsköldsvik; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROWA Andreas; Spantvägen 4, 891 78 Bonässund; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Hybridná hnacia jednotka s rozdeleným výkonom a spôsob jej prevádzky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.10.2023 
   Maximálna platnosť do  18.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3535152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3535152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.08.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3535152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.07.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3535152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku