Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523110
(11)  Číslo patentu  40664 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17857722.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523110 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662404248 P, 201762450137 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2016, 25.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/40  B29C 45/76  B29C 45/80  B29L 31/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2017/051040 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/064750 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husky Injection Molding Systems Limited; 500 Queen Street South, Bolton, ON L7E 5S5; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEATHERALL Douglas James; 12 Cornerstone Court, Bolton Ontario L7E 1T4; CA;
OUYANG Daoshan; 54 Silver Valley Drive, Bolton L7E 2Y8; CA;
WANG Zhiming; 577 Vaughan Mills Road, Woodbridge Ontario L4H 1K6; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob riadenia tvárniaceho zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.09.2023 
   Maximálna platnosť do  05.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3523110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523110
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523110
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 3523110
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku