Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3494651
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17850376.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3494651 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662394621 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/14  H04W 4/10  H04M 1/253  H04W 88/04  H04B 1/3827  H04B 1/44  H04M 1/02  H04M 1/725   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/055472 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/051224 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Persistent Systems LLC; 601 West 26th St., Suite 905, New York, NY 10001; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUBENS, Herbert, B.; 601 West 26th St., Suite 905, New York New York 10001; US;
ZAK, Artur; 601 West 26th St., Suite 905, New York New York 10001; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie podľa protokolu RoIP a spôsoby interoperability so zariadením pozemných rádiostaníc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3494651
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3494651
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 15.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 04.11.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
EP 3494651
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku