Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3519631
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17849825.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3519631 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  163147 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BA 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 11/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BA2017/000001 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/058203 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PETROVIC, Pero; Masarikova 4, 78000 Banja Luka; BA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETROVIC, Pero; Masarikova 4, 78000 Banja Luka; BA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Proces odvodu flashových povodí z gravelných cest 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3519631
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3519631
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 19.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2021 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2021 Typ Doručené
3a Opis 03.11.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.11.2021 Typ Doručené
3c Oznámenie k poplatkom 03.11.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 08.11.2021 Typ Odoslané
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.11.2021 Typ Platba
EP 3519631
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku