Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3495352
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17842980.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3495352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201610737732, 201610871736, 201610876685 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.08.2016, 30.09.2016, 08.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN, CN, CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 231/14  A61K 31/4155  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2017/099036 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/036558 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Crystal Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.; B4-301 Biobay 218 Xinghu Street Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215123; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Minhua; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN;
ZHANG, Yanfeng; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN;
LI, Jiaoyang; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN;
YAN, Kaiqiang; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN;
LIU, Qiyue; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN;
ZHANG, Xiaoyu; B4-101 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park, Suzhou Jiangsu 215123; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy antagonistu androgénneho receptora, spôsob ich prípravy a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3495352
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3495352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3495352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku