Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3559176
(11)  Číslo patentu  40205 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17842380.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3559176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016125289 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 169/02  C10N 10/04  C10N 30/06  C10N 30/00  C10N 40/32  C10N 30/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2017/101100 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/113850 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fuchs Petrolub SE; Einsteinstraße 11, 681 69 Mannheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MÜLLER Roman; Hans-Sachs-Ring 181a, 681 99 Mannheim; DE;
MÜLLER Stephan; Eckbachring 33, 672 59 Heuchelheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Použitie mazacích tukov na báze komplexov vápnika a komplexov sulfonátu vápenatého na mazanie drôtených lán 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3559176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.12.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2022 Typ Doručené
Opis 15.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.08.2022 Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 07.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2022 Typ Doručené
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 14.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3559176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku